Tu sa dozviete ako založiť sociálny podnik v pár jednoduchých krokoch.

 1. Identifikujte podnikateľskú príležitosť
 2. Sociálne podnikanie, napriek tomu, že je sociálne, je v prvom rade podnikaním. Teda aktivitou, ktorá prináša tovary a služby na trh, kde ich ponúka za finančnú odplatu.

  Jednou zo základných podmienok úspešného podnikania je správne pochopiť a identifikovať podnikateľskú príležitosť. Nápady na podnikanie je možné nájsť i v zoznamoch uverejňovaných zdarma na internete.

  Hovoríme však o sociálnom podnikaní, nápad teda nemôže byť orientovaný len na generovanie zisku ale najmä na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

  Napríklad požičovňa automobilov je určite skvelý nápad. Ma však požičovňa automobilov potenciál byť základom pre sociálne podnikanie? Ak všetci jej zamestnanci majú zdravotné postihnutie, alebo autá požičiava za výhodne ceny osamelým rodičom na odvoz ich detí k lekárovi, alebo zisk vygenerovaný požičiavaním áut je v plnej miere použitý na verejnoprospešné ciele, tak možno áno. Bežná požičovňa automobilov však sociálnym podnikom určite nie je.

  Skúsení podnikatelia hovoria, že ak hľadajú nápad na podnikania, obyčajne sa stačí poobzerať okolo seba, príležitosti je viac ako dosť. Popremýšľajte, akú službu alebo tovar ste v poslednom období nevedeli zabezpečiť pre vlastne potreby. Nedalo by sa podnikať v tejto oblasti? Ak ste nezisková organizácia a poskytujete služby a aktivity svojim klientom zdarma, popremýšľajte či neexistuje iná cieľová skupina, ktorá by za ich získanie mohla platiť? Ak ste obec, urobte si zoznam služieb, za ktoré platíte a popremýšľajte, či by niektoré z nich nemohol zabezpečovať Vami zriadený sociálny podnik.

  Ak nápad príde, skúste prehodnotiť podnikateľský potenciál nápadu. Neexistuje už veľa iných podnikov, ktoré podobné služby a tovary poskytujú? Budú ľudia ochotní sa takýto tovar alebo službu platiť? Na začiatok netreba žiadne zložité analýzy, často stačí zistiť názor ľudí okolo seba.

  Prečítajte si o skúsenostiach so sociálnym podnikaním v Spišskom Hrhove.

 3. Identifikujte potrebné vstupy
 4. Častou chybou v sociálnom podnikaní je snaha podnikať v oblastiach, v ktorých podnikateľ nevie zabezpečiť potrebné materiálne alebo ľudské vstupy.

  Sociálne podnikania by malo napĺňať aspoň minimálne etické a environmentálne štandardy, je preto vhodné aby boli potrebné vstupy zabezpečované lokálne a s ohľadom na obnoviteľné zdroje.

  Častým predmetom podnikania sociálnych podnikov pracovno-integračného charakteru je napr. spracovanie drevnej štiepky potrebnej na kúrenie. Ide o aktivitu, pri ktorej je možné zamestnať ľudí s nízkou mierou vzdelania a štiepku je pomerne jednoduché predať. Takouto podnikateľskou príležitosťou je však absolútne zbytočné sa zaoberať v prostredí, kde nie je dostatok drevného odpadu. Drevný odpad dovážať alebo spracovávať drevo, ktoré je možné využiť na hodnotnejšie účely, by možno mohlo napĺňať sociálne ciele súvisiace s podporou zamestnanosti, malo by však nepriaznivý dopad na životné prostredie. V takomto prípade by so sociálnym podnikaním takáto iniciatíva nemala veľa spoločného.

  Pri identifikácii podnikateľskej príležitosti je vhodné myslieť lokálne, orientovať sa na kapacitu ponúkanú miestnymi ľuďmi a miestnym prostredím. Vytvoriť sociálny podnik zameraný na vývoj inteligentných robotov zameraných na pomoc ležiacim pacientom v lokalitách kde väčšina obyvateľov veľa o IT technológiách nevie je určite možné, ale súčasne to je extrémne komplikované. Rovnako kávové plantáže môžu ponúkať skvelé príležitosti pre sociálne podnikanie, na Orave je ale zbytočné s nimi počítať, pretože kávové plantáže na Orave nie sú.

  V tejto fáze prípravy na sociálne podnikanie je vhodné sa aspoň orientačne zoznámiť s legislatívou upravujúcou predmet podnikania, nad ktorým uvažujeme. Chcem podnikať v potravinárstve? Legislatívny rámec bude pravdepodobne širší a náročnejší ako napr. v prípade ak chcem poskytovať konzultácie.

  Orientácia v platnej legislatíve môže okrem iných výhod ponúknuť aj možnosť pre identifikáciu možných podnikateľských príležitosti. Máte v obci veľa detí zo sociálne znevýhodneného prostredia? Podľa platnej legislatívy štát takému dieťaťu prispieva na stravu. Suma je síce nízka ale je garantovaná.  Kuchyňa s jedálňou pre deti so sociálne znevýhodneného prostredia v obci, kde školská jedáleň týmto deťom z najrôznejších dôvodov nevie zabezpečiť stravu ako sociálny podnik?

 5. Vypracujte podnikateľský plán
 6. Podnikateľský plán vypracovaný v písanej forme mnohí vnímajú ako klišé a mnohí ako zbytočnosť. Avšak mnohí z tých, ktorí svoj podnikateľský plán spísali toto cvičenie na základe vlastnej skúsenosti považujú za príležitosť, ktorá im pomohla poctivo prejsť podstatu svojich zámerov, popísať predmet svojho podnikania, spoznať konkurenciu, poriadne si nápad prepočítať a hlavne nájsť odpovede aj na tie otázky, ktoré si dovtedy nepoložili.   

  Štruktúru podnikateľského plánu ako i pomôcky pre jeho vypracovanie je možné nájsť voľne dostupné na internete. Napríklad na stránke  podnikajte.sk, alebo na stránke organizácie Slovak Business Agency.

  Štruktúra podnikateľského plánu uvedená na jednotlivých web stránkach sa od seba často jemne odlišuje. Do základnej kostry však určite patria nasledujúce časti:

  • Zhrnutie podnikateľského plánu
  • Informácie o firme a vízia podnikania
  • Personálne zabezpečenie
  • Opis produktu alebo oblasti podnikania a cenotvorba
  • Predaj a marketingová stratégia
  • Konkurencia a konkurenčné výhody môjho produktu
  • Cieľová skupina zákazníkov
  • Finančný plán na obdobie troch rokov

  Pozrite si 10 rýchlych tipov na dobrý biznis plán.

  Prečítajte si o plusoch a mínusoch podnikania, naučte sa plánovať a inšpirujte sa na odporučených webových stránkach a fórach.

  V súvislosti s podnikateľským plánom pre sociálne podnikanie by v ňom mali byť rozpracované minimálne dve ďalšie kapitoly, ktorými sú:

  Problém, na ktorého riešenie sa sociálny podnik zameriava

  Jedným zo základných charakteristík sociálneho podnikania je orientácia na dosahovanie pozitívnych sociálnych vplyvov, prostredníctvom ktorých chce prispievať ku riešeniu konkrétneho problému. Je potrebné popísať na aký spoločenský problém podnikateľský plán reaguje. Ak je možné, je vhodné ho kvantifikovať a pomenovať jeho dôvody. Dôležité je i pomenovať dôvody, prečo chce sociálny podnik riešiť práve tento problém, aká je motivácia, prečo je podnikateľské riešenie problému vhodnou cestou.

  Spoločenské dopady sociálneho podnikania

  Sociálne podnikanie sa nesústreďuje na tvorbu zisku ale na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Aké však očakáva dopady? Ako ich bude merať a kvantifikovať? Čo sa vďaka sociálnemu podniku zlepší? Akým spôsobom bude zisk socializovaný? Na aké účely? Ide o súbor základných otázok, na ktoré je potrebné odpovedať, aby bolo možné podnikateľský plán označiť prívlastkom sociálny.

 7. Vyriešte právnu formu sociálneho podniku
 8. Výber právnej formy sociálneho podnikania je jedným zo základných rozhodnutí, ktoré majú vplyv na budúce nastavenie sociálneho podniku.

  Nakoľko jednou zo základných charakteristík sociálneho podnikanie je dosahovanie verejnoprospešných cieľov, často vzniká dojem, že sociálne podniky fungujú ako organizácie tzv. tretieho sektora, teda najmä občianske združenia alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby.

  V prípade občianskeho združenia žiadny aktuálne platný právny predpis nevylučuje, aby občianske združenie vykonávalo aj podnikateľskú činnosť túto činnosť však môže vykonávať len na základe živnostenského oprávnenia.

  V prípade neziskových organizácií poskytujúcich všeobecno-prospešné služby, je povolené v štatúte organizácie uvedené služby poskytovať za finančnú odplatu, teda de facto podnikať. Nezisková organizácia však nie je založená za účelom podnikania, podnikateľská činnosť je len sekundárnou činnosťou slúžiacou na dosahovanie cieľov neziskovej organizácie. Podmienkou je i 100%ná socializácia zisku, ktorý musí byť využitý v prospech cieľov neziskovej organizácie.

  V prípade obce, ktorá je často realizátorom tzv. obecného sociálneho podniku, je podnikanie zakázané a podnikateľská činnosť môže byť vykonávaná len prostredníctvom obcou zriadených organizácií, ktorými sú príspevková organizácia alebo najrôznejšie formy podnikateľských subjektov.

  Sociálne podnikanie je možné považovať za medzipriestor podnikania a verejnoprospešných aktivít a viaceré praktické otázky týkajúce sa oblasti napr. zdaňovania v súvislosti s neziskovými organizáciami alebo prístupu ku finančnými zdrojom nie sú jednoznačné. Za účelom sa nejasnostiam vyhýbať praktici sociálneho podnikania radia voliť formu podnikateľského subjektu, najčastejšie spoločnosti s ručením obmedzeným. Nie sú však vylúčené ani iné právne formy napr. podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, alebo vykonávanie podnikateľskej činnosti s podmienkou 100-percentnej socializácie zisku v rámci právne formy neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecno prospešné služby, prípadne vo forme družstva.

  Voľba právnej formy sociálneho podniku je do veľkej miery podmienená i cieľmi a charakterom samotného sociálneho podniku a jeho podnikateľského plánu.

 9. Nájdite manažéra
 10. „Za všetkým sú ľudia“ je tvrdenie, ktoré nie je cudzie nikomu z nás. Platí to i v prípade sociálneho podnikania.

  Častým dôvodom neúspechu sociálneho podniku je opomenutie, že sociálne podnikanie je najmä podnikaním, nie len dosahovaním pozitívnych sociálnych vplyvov. Jeho vedenie musí byť zverené do rúk človeka, ktorý má podnikateľského ducha a vie sa v podnikateľskom prostredí pohybovať.

  Rovnako netreba zabúdať, že sociálne podnikanie je spôsob podnikania, pri ktorom je podnikateľská činnosť nástrojom pre riešenie konkrétneho spoločenského problému. Vedenie sociálneho podniku musí byť zverené do rúk človeka, ktorý rozumie dôvodom a riešeniam problému, na ktorý sa sociálny podnik sústreďuje.

  Podnikanie ako také nie je jednoduché, sociálne podnikanie je však ešte náročnejšie. Pohybuje sa v priestore bežného podnikania, avšak angažuje sa v oblastiach a svoje podnikanie realizuje spôsobom, ktoré ho voči bežným podnikateľom môžu znevýhodňovať.

  Zvládnuť výzvy, ktoré sociálne podnikanie prináša vyžaduje zaangažovanie človeka, ktorý je:

  • zorientovaný v témach bežného podnikania;
  • rozumie problematike, na ktorej riešenie sa sociálny podnik zameriava;
  • má podnikateľského ducha;
  • vo svojom konaní uplatňuje vysoké etické štandardy;
  • svoju prácu vykonáva s vášňou, trpezlivosťou a je pripravený na dlhý beh.

   

 11. Začnite podnikať
 12. Takmer všetci z úspešných podnikateľov pri spomienkach na svoje začiatky hovoria o tom, že do podnikania „skočili po hlave a učili sa plávať proti prúdu“. Natrafiť na príbeh, v ktorom by bolo všetko naplánované a usporiadané je veľkou raritou.

  Príprava, plánovanie a správny úsudok sú dôležité, rovnako dôležitá je i odvaha začať. Jednoducho treba začať a čeliť výzve.

  Tak, aká je vaša podnikateľská myšlienka? Existuje veľa spôsobov ako “vygenerovať” myšlienky – internet je plný nápadov k tejto téme a tiež je veľa kníh napísaných o tomto predmete. Ponúkame jeden inšpiratívny a jednoduchý spôsob ako získať či dostať podnikateľský nápad – tvorba podnikateľských myšlienok.

 13. Nezabúdajte na dosahovanie pozitívnych sociálnych vplyvov
 14. Neupustiť zo svojich cieľov spojených s dosahovaní pozitívnych sociálnych vplyvov nie je vždy jednoduché. Nie je výnimočné, že sociálny podnik prechádza krízou a či zamestnanci alebo iné zaangažované osoby majú tendenciu uprednostniť osobné záujmy pred dosahovaním pozitívnych sociálnych vplyvov.

  Kríza sa najčastejšie objavuje:

  • ak sociálny podnik je úspešný, dosahuje finančný zisk a jednotlivé zaangažované osoby by radi zo zisku profitovali, tak ako to je bežné v tradičnom podnikaní;
  • ak zamestnanci sociálneho podniku nedokážu napĺňať podnikateľský program sociálneho podniku a v záujme dodať dohodnuté tovary a služby sociálny podnik začne uprednostňovať zamestnávanie ľudí s čo najvyššou pracovnou výkonnosťou;
  • ak príjmy so sociálneho podnikania nedosahujú očakávanú výšku a nestačia na pokrytie výdavkov sociálneho podniku súvisiacich s dosahovaním pozitívnych sociálnych vplyvov.

   

  Neupustiť zo svojich ambícii dosahovať pozitívne sociálne vplyvy je náročne a je potrebné si ich neustále pripomínať. Je potrebné ich pripomínať zamestnancom, obchodným partnerom. Informácia o striktnej orientácií na dosahovanie pozitívnych sociálnych vplyvov by mala byť okrem iného i súčasťou výberového procesu nových zamestnancov.

  Koncept sociálneho podnikania je v našom prostredí stále nový, aktivity zamerané na šírenie informácii o sociálnom podnikaní a vysvetľovanie princípov sociálneho podnikania netreba podceňovať.

 15. Nespoliehajte sa na finančné dotácie
 16. Sociálne podnikanie je v prvom rade podnikaním, teda poskytovaním tovarov a služieb na trhu za finančnú odplatu.

  V teórii sociálneho podnikania je diskusia o zavedení minimálnej hranice príjmov pochádzajúcich z podnikateľskej činnosti na celkovom rozpočte sociálneho podniku stále prítomná, v niektorých krajinách je už dokonca povinná minimálna hranica zavedená. V prípade ak napr.50% celkových príjmov sociálneho podniku nepochádza z podnikateľskej činnosti, takýto subjekt nemôže získať štatút sociálneho podniku a je vedený v kategórii neziskových organizácii poskytujúcich služby v konkrétnej oblasti.

  Sociálny podnik je oproti bežnému podniku v mnohých ohľadoch znevýhodnený a určite je správne ak má nárok na rôzne formy dotácii a kompenzácii. Je však určite nesprávne, ak je sociálny podnik v plnej miere financovaný z grantových a dotačných schém a jeho existencia je podmienená externými finančnými zdrojmi.

  Najrôznejšie finančné dotácie sú obyčajne veľmi nestály a neistý zdroj príjmov, zdravý sociálny podnik by sa mal v prvom rade spoliehať na príjmy zo svojej podnikateľskej činnosti a mal byť schopný fungovať i v období, kedy nie je prijímateľom žiadnych grantov alebo dotácií. Aktivity, ktoré sa nazývajú sociálnymi podnikmi, svoju činnosť však realizujú iba v čase, ak „majú projekt“ za sociálny podnik nie je možné považovať.

Rozšírite si svoje praktické a odborné vedomosti

 1. Kurzy
 2. Škola obecného sociálneho podnikania

  Nezisková organizácia EPIC v spolupráci s Ekonomickou univerzitou ponúka 5 dní trvajúci program ďalšieho vzdelávania určený pre manažérov obecných sociálnych podnikov.

  epic-org.eu

  Sokratov inštitút

  Mottom Sokratovho inštitútu, ktorý ponúka ročný študijný program je „inšpirovať, vzdelávať a sieťovať aktívnych ľudí“, program zahŕňa viacero tém súvisiacich so sociálnym podnikaním.

  www.sokratovinstitut.sk

  Školenia o účtovníctve MVO

  Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o ponúka široké spektrum školení zameraných na účtovníctvo, ekonomiku, financovanie alebo dane MVO

  http://sluzbymvo.sk/

  Energetická sebestačnosť ako predmet sociálneho podnikania

  Organizácia Priatelia zeme – CEPA sa dlhodobo venuje otázkam energetickej sebestačnosti, ktoré v regióne Čierneho Balogu uvádza do praxe. V tejto téme ponúka konzultácie a špecializované školenia.

  http://www.priateliazeme.sk/

  Impact Incubator

  Impact Hub ponúka tri mesiace trvajúci mentoringový program pre  začínajúce sociálne podniky.

  http://impacthub.sk/impactinkubator/

  Rozbehni sa

  Kurz „Rozbehni sa!“ je zameraný na podporu schopností rozpoznávať nové podnikateľské nápady, odlíšiť ich od konkurencie a testovať ich potenciál.

  https://rozbehnisa.sk/kurz/

  European Summer School on Social Economy (ESSE)

  Každoročne organizovaná letná škola sociálneho podnikania hosťovaná Univerzitou v Bologni určená pre PhD študentov, ktorých výskum je orientovaný na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie.

  http://www.esse.unibo.it/
 3. Podujatia
 4. Social Impact Award

  Medzinárodná súťaž pre mladých ľudí, ktorí majú nápad ako udržateľnou a inovatívnou cestou riešiť spoločenské problémy vo svojom okolí.

  http://socialimpactaward.sk/

  EMES International Research Conference on Social Enterprise

  Jedna z najväčších konferencií v Európe venovaná výskumu o sociálnom podnikaní. Organizátorom je organizácie EMES, konferencia je organizovaná každoročne, miesto podujatia sa mení.

  http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/

  EUSE Conference on Supported Employment

  Napriek tomu, že ide o špecializovanú konferenciu v oblasti podporovaného zamestnávania, téma pracovno integračných sociálnych podnikov pre ľudí so zdravotným postihnutím patrí ku nosným.
  Konferencia je organizovaná každé dva roky, miesto podujatia sa mení.

  http://www.euse.org/
 5. Odborná literatúra
 6. A map of social enterprises and their eco-systems in Europe

  59 str.

  stiahnuť

  Zbierka dobrých príkladov z praxe projektov sociálneho podnikania

  16 str.

  stiahnuť

  Good practice collection of social entrepreneurship programs

  19 str.

  stiahnuť

  The Autonomy Paths Best Practices Collection

  56 str.

  stiahnuť
 7. E-learningové prezentácie
 8. Podporné materiály pre sociálny podnik

  Lietajúce ryby

  ndjbofbdofbdfob

  http://www.lietajuceryby.org

  Social Business Initiative

  Iniciatíva Európskej komisie v oblasti sociálneho podnikania, okrem iného združujúca medzinárodnú skupinu expertov v sociálnom podnikaní. V rámci platformy sú organizované rôzne podujatia

  http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en

  EUCLID Network

  Sieť organizácií aktívnych v oblasti sociálneho podnikania, často organizujú podujatia zamerané na podporu sociálneho podnikania.

  http://euclidnetwork.eu

  NESsT

  dsgsdfsdf

  http://www.nesst.org/

  České sociálne podnikanie

  Informácie o sociálnom podnikaní v Českej republike.

  www.ceske-socialni-podnikani.cz